Kierunek Modern Business Management,
stacjonarne I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Modern Business Management  
Forma  stacjonarne
Stopnie I stopień
Język angielski

SPECYFIKA KIERUNKU

Modern Business Management (MBM) to kierunek multidyscyplinarny, który powstał w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wymagania rynku pracy. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego rozumienia wyzwań współczesnej gospodarki i kierowania organizacją w kontekście międzynarodowym.

Program na kierunku MBM obejmuje szerokie spektrum aktualnej wiedzy biznesowej m.in. w zakresie finansów, prawa, podatków, ale także metod analizy danych, marketingu, negocjacji, planowania, controllingu, e-commerce, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania innowacjami.

Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności diagnozowania problemów, uczą się sprawnego identyfikowania zmieniających się potrzeb cyfrowego świata, kreatywnego podejścia do zarządzania zasobami organizacji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Studenci pozyskują umiejętności pracy w zespole, ale także uczą się jak efektywnie komunikować się z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym organizacji.

Wszystkie zajęcia na kierunku odbywają się w języku angielskim, co umożliwia praktyczne przygotowanie studentów do zarządzania w środowisku międzynarodowym.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Personnel requirement
Ecommerce
Introduction to Taxes
Retailing management
Business law
Business Planning
Business Ethics
Operational management
Enterprise IT systems
Consumer behavior
Microeconomics
Negotiations

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Podczas zajęć na kierunku MBM duży nacisk kładziony jest na wykorzystanie nowych technologii, kreatywnych technik nauczania oraz metod praktycznych opartych o analizę przypadków bądź symulacje biznesowe.

Studenci mogą brać udział w projektach telewspółpracy, podczas których pracują zdalnie nad wybranym problemem z zakresu zarządzania wraz ze studentami z zagranicznych uczelni, m.in. z Indii, Brazylii, Japonii i Australii. To dodatkowa okazja do rozwijania umiejętności językowych, interpersonalnych i organizacyjnych.
Studenci pracują nad projektami w wielokulturowych zespołach, które analizują m.in. systemy podatkowe czy prawne wybranych krajów, budują własne sklepy internetowe w oparciu o platformy open source czy opracowują strategię dla konkretnych organizacji zorientowanych i/lub niezorientowanych na zysk.

MBM to doskonałe wprowadzenie do pracy w środowisku wielokulturowym. Już od pierwszych dni w zajęciach uczestniczą studenci z całego świata.

Absolwent uzyskuje unikalne kompetencje z różnych dziedzin koniecznych do efektywnego zarządzania organizacjami zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Program nauczania oparty jest na ścisłej współpracy z praktykami i podmiotami specjalizującymi się w zakresie doskonalenia procesu zarządzania.

Absolwent posiada praktyczne umiejętności, niezbędne aby w pełni rozumieć zmieniające się potrzeby organizacji i móc podejmować efektywne decyzje dotyczące działań operacyjnych.

Student posiada kompetencje językowe i społeczne. Potrafi pracować w zespole wielokulturowym i efektywnie komunikować się i wyciągać konstruktywne wnioski.

Po ukończeniu MBM absolwent może znaleźć zatrudnienie w organizacjach krajowych, jak i międzynarodowych.