Kierunek Prawo,
stacjonarne, jednolite

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Prawo  
Forma  stacjonarne
Stopnie jednolite
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Kierunek Prawo prowadzony w Instytucie Prawa UEK ma w skali kraju charakter unikatowy, łącząc w sposób interdyscyplinarny zagadnienia prawne z ekonomicznymi. Program studiów dostarcza kompleksowej wiedzy prawniczej, kładąc przy tym szczególny nacisk na zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego oraz podatkowego. Student może samodzielnie decydować o zakresie swojej wiedzy prawniczej korzystając z szerokiej oferty wykładów specjalistycznych.

W realizacji programu studiów położono nacisk na stosowanie prawa w praktyce, a także rozwijanie kompetencji językowych w zakresie Legal English i Business English. Program kierunku jest dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku usług prawniczych. Studenci kierunku Prawo odbywają praktyki w sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych (np. adwokackich, notarialnych), organach administracji publicznej oraz w działach prawnych przedsiębiorców.

Kierunek Prawo nie ma specjalności. Studenci decydują o swojej wiedzy specjalistycznej poprzez dobór przedmiotów do wyboru.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Przedmioty obowiązkowe
Prawo konstytucyjne
Prawo administracyjne
Prawo cywilne
Prawo handlowe
Prawo pracy
Prawo karne
Prawo podatkowe
przedmioty z zakresu procedur: cywilnej, karnej, administracyjnej i sądowoadministracyjnej oraz podatkowej

Przedmioty do wyboru w języku polskim
Umowy handlowe w praktyce
Compliance w podatkach
Prawo spółek
Zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym
Prawne aspekty FinTech
Medyczne prawo karne

Przedmioty do wyboru językach obcych
Tax law – English terminology in documents and conversations
Real Estate Development Law
Public International Law
Posting of workers and cross-border labour mobility law in the UE
Moot Court on International Arbitration and International Private Law
Einführung in das polnische Zivilrecht

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Pierwsi absolwenci ukończyli kierunek Prawo w roku akademickim 2019/2020 i odnoszą sukcesy zawodowe.

Niektórzy studenci kierunku Prawo otrzymują ogólnopolskie stypendia naukowe, uczestniczą, a niekiedy wygrywają w różnych konkursach (np. krasomówczych). Studenci kierunku Prawo biorą aktywny udział w konferencjach międzynarodowych, programach badawczych, mają możliwość publikowania artykułów naukowych. Studenci kierunku Prawo tworzą interesujące koła naukowe np. „Prawo z mózgiem”.

Wielu studentów kierunku Prawo jest równocześnie studentami kierunków ekonomicznych UEK.

Absolwent studiów prawniczych jest przygotowany do odbycia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych m.in.:

  • sędziego,
  • prokuratora,
  • adwokata,
  • radcy prawnego,
  • notariusza,
  • komornika sądowego,
  • a także do podejmowania aktywności o charakterze urzędniczym, gospodarczym i społecznym.

Status absolwenta kierunku prawo umożliwia zatrudnienie wszędzie tam, gdzie stosuje się prawo oraz ułatwia prowadzenie własnej działalności gospodarczej, pełnienie funkcji menedżera, specjalisty z zakresu prawa podatkowego lub prawnika typu in-house.