Kierunek Studia Miejskie,
niestacjonarne, I stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Studia Miejskie  
Forma niestacjonarne
Stopnie I stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Miasta stanowią obecnie dominujące środowisko życia człowieka, a ich rola będzie dalej rosła. Szacuje się, że w 2050 r. w miastach będzie żyło ponad 70% ogółu populacji. Miasta kumulują zasoby rozwojowe, odzwierciedlają poziom rozwoju gospodarczo-społecznego kraju. Jednocześnie to właśnie w miastach skupiają się problemy współczesnego świata, a co za tym idzie, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu studiów miejskich, którzy potrafią w sposób kompleksowy identyfikować zarówno potencjały, jak i problemy miast, i w profesjonalny sposób je rozwiązywać.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Ekonomika miasta
Podstawy miejskiej gospodarki przestrzennej
Miasto w cywilizacji europejskiej
Socjologia miasta
Strategie rozwoju lokalnego
Realizacja projektów badawczych

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

• Prestiż – nasze podejście wieloaspektowego uczenia o mieście bazuje na doświadczeniach uczelni zachodnioeuropejskich i amerykańskich, gdzie studia miejskie (urban studies) prowadzone są od dawna i cieszą się dużą popularnością,
Interdyscyplinarność – kursy prowadzone są przez specjalistów z różnych dyscyplin naukowych (ekonomia, socjologia, gospodarka przestrzenna, gospodarka i administracja publiczna, urbanistyka i architektura),
• Plan studiów obejmuje wiele kursów o charakterze praktycznym / projektowym (zajęcia terenowe, praktyki zawodowe, problem based learning, case studies).

Kompetencje absolwenta:

  • diagnozowanie i analizowanie zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych;
  • tworzenie strategii rozwoju, programów operacyjnych;
  • projektowanie i realizowanie procesów ewaluacji instytucji i programów miejskich;
  • projektowanie i realizacja badań społecznych;
  • gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji;
  • znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CERF).