Dokumenty

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Składanie dokumentów na:

Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:

Jeśli Twoje nazwisko znajdzie się na liście osób zakwalfikowanych do przyjęcia na studia drugiego stopnia, w II etapie rekrutacji musisz złożyć w Dziale Nauczania UEK następujące dokumenty:

  • wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i uzyskanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)
  • wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopię suplementu (oryginały do wglądu)
  • zaświadczenie dokumentujące średnią arytmetycznę wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – dokument wymagany w przypadku jeśli średnia nie jest podana w suplemencie.

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.