Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie
STUDIA STACJONARNE

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego kierunku (podstawowego), maksymalnie dwa kierunki alternatywne, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek.

 • Kandydat zobowiązany jest uporządkować wybrane kierunki studiów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty: (tabela pdf).

 • W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.

 • W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, można uwzględnić średnią arytmetyczną wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru). Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 • Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a ich uruchomienie uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji. 

 • Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

STUDIA NIESTACJONARNE

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek.

 • Kandydat zobowiązany jest uporządkować wybrane kierunki studiów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

  1. nowożytnego języka obcego,

  2. do wyboru z: chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, informatyki, języka polskiego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.

 • Wyjątek stanowi przyjęcie na kierunek Prawo – studia jednolite magisterskie, gdzie przyjęcie odbywa się na podstawie wyników konkursu świadectw dojrzałości, tj. procentu punktów uzyskanych w części pisemnej (zewnętrznej) egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów:

  1. języka polskiego,

  2. do wyboru z: historii, języka obcego, matematyki albo wiedzy o społeczeństwie.

 • W przypadku, gdy na egzaminie maturalnym zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

 • W przypadku absolwentów techników, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomem zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika, można uwzględnić średnią arytmetyczną wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie (w miejsce mniej korzystnego wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru lub braku wyniku maturalnego z przedmiotu do wyboru). Wynik ten traktowany jest jako poziom rozszerzony.

 • Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a ich uruchomienie uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji. 

 • Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

PRZELICZANIE PUNKTÓW

1. Polacy

 • Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
 • Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są traktowane jako punkty i stanowią podstawę do przeliczenia według następującego algorytmu:
  – liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6
  – liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.
  Przykład:
  poziom podstawowy 90% → 90×0,6 = 54 punkty
  poziom rozszerzony 90% → 90×1 = 90 punktów
 • Z uzyskaną łączną liczbą punktów (za dwa przedmioty objęte postępowaniem) kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.


2. Cudzoziemcy

 • Punkty ze świadectw zagranicznych muszą być odpowiednio przeliczone. W tym celu należy się skontaktować z Działem Nauczania lub można to zrobić samodzielnie, zgodnie z poniższymi instrukcjami. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna akceptuje przeliczone punkty, które decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.
 • Świadectwa z Białorusi
 • Świadectwa z Ukrainy
 • Świadectwa z innych krajów


3. Wyjątki w rekrutacji

 • Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate – IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów (tabela pdf).
 • W przypadku, gdy kandydatem ubiegającym się o przyjęcie na studia jest osoba, która ukończyła szkołę średnią za granicą, może ona zostać przyjęta na I rok studiów, na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, pod warunkiem, że posiadane świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratora Oświaty w Polsce.
 • Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji.
 • Wymagane jest, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.
 • Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” oraz kandydaci – obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbę punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.
 • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci. Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu), wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie do 29 września 2023 r.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD

1. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu):

 • 1) Wiedzy Ekonomicznej
 • 2) Informatycznej
 • 3) Matematycznej
 • 4) Przedsiębiorczości
 • 5) Wiedzy Statystycznej
 • 6) Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • 7) Wiedzy o Społeczeństwie
 • 8) Wiedzy o Unii Europejskiej
 • 9) Wiedzy o III RP
 • 10) Wiedzy o Finansach – „Finansomania”


2. Na kierunki: Inżynieria jakości produktu oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

 • 1) Wiedzy o Żywieniu i Żywności
 • 2) Wiedzy o Żywności
 • 3) Wiedzy o Wynalazczości


3. Na kierunek Prawo przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

 • 1) Olimpiady Wiedzy o Prawie
 • 2) Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie


4. Na kierunek Logistyka międzynarodowa przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

 • 1) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej


5. Na kierunek Turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

 • 1) Olimpiady Wiedzy o Turystyce


6. Laureaci wyżej wymienionych olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów z dwóch przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.


7. Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom i finalistom niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego:

 • 1) Biologicznej
 • 2) Chemicznej
 • 3) Fizycznej
 • 4) Geograficznej
 • 5) Historycznej
 • 6) Matematycznej
 • 7) Języka angielskiego
 • 8) Języka białoruskiego
 • 9) Języka francuskiego
 • 10) Języka hiszpańskiego
 • 11) Języka niemieckiego
 • 12) Języka rosyjskiego
 • 13) Języka ukraińskiego
 • 14) Języka włoskiego


8. Podstawą uzyskania ww. uprawnień jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.