Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Innowacyjność produktu – I stopień

Innowacyjność produktu – I stopień

Kierunek

Innowacyjność produktu

Kolegium

Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut

Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem

Stopień

Pierwszy

Tytuł zawodowy

Licencjat

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

Przedmioty maturalne​

Przedmiot pierwszy: język obcy

Przedmiot drugi (do wyboru): biologia, geografia, historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Specjalności

 • Projektowanie i doskonalenie produktu
 • Rozwój i komercjalizacja produktu

O kierunku

Innowacyjność produktu to kierunek, który dostarcza studentom wiedzę z zakresu innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, kształtuje umiejętności analitycznego myślenia, identyfikacji zamieniających się potrzeb konsumentów, rozwoju wyrobów i usług oraz komunikowania się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

 

Studenci rozwijają kompetencje w zakresie pracy grupowej, kierowania pracą zespołu, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy. Są gotowi do świadomego podejścia krytycznego i innowacyjnego, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych związanych z projektowaniem produktów.

 

Studia należą do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych.

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwent kierunku Innowacyjność produktu posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do projektowania, rozwoju i komercjalizacji nowych produktów. W zależności od wybranej specjalności możne znaleźć pracę jako:

 • specjalista z zakresu zarządzania produktem,
 • pracownik działu R&D (badań i rozwoju) przedsiębiorstw,
 • broker innowacji,
 • menedżer produktu,
 • pracownik instytucji okołobiznesowych, np. parku technologicznego,
 • pracownik działu handlowego i marketingowego,
 • przedstawiciel handlowy,
 • przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą.
Atuty kierunku

Unikatowy w skali kraju kierunek studiów wyróżniony certyfikatem „Studia z przyszłością”, którego absolwenci posiadają solidne wykształcenie międzyobszarowe z dziedziny nauk społecznych, w szczególności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.

 

Studia o profilu ogólnoakademickim o dużym udziale zajęć praktycznych w formie ćwiczeń, laboratoriów, konwersatoriów. Duży nacisk na aktywizację studentów m.in. poprzez realizację projektów w oparciu o metodykę Design Thinking, nauczanie problemowe i partycypacyjne, Learning by Doing.

 

Studenci kierunku mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z bogatej oferty kół naukowych działających w INJZP, w tym m.in.: Koło Naukowe Laboratorium Przyszłości FutureLAB, Koło Naukowe Zarządzania Jakością, Koło Naukowe Opakowalnictwa Towarów KNOT.

Specjalności
 • Projektowanie i doskonalenie produktu
  studia na tej specjalności pozwalają na:
   
  – zdobycie wiedzy z zakresu procesu projektowania, doskonalenia i wytwarzania produktu, co pozwala na kształtowanie i dostarczanie oczekiwanej przez nabywcę innowacji wartości. Ważne staje się poznanie potrzeb nabywców i narzędzi stosowanych podczas doskonalenia jakości produktów i sposobów wprowadzania ich na rynek, 
  – zdobycie umiejętności pozyskiwania danych z różnych źródeł, identyfikacji i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów badawczych w zmiennych warunkach związanych z innowacyjności produktów, 
  – zdobycie kompetencji menedżerskich, tj. koncepcyjnych, społecznych, technicznych, co warunkuje sprawność i skuteczność obsługi projektów innowacyjnych i sprzyja wypracowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji.

  Wybrane przedmioty: Menedżer innowacji, Procesy i formy komunikacji marketingowej, Projektowanie produktów przemysłowych, Projektowanie produktów żywnościowych, Projektowanie opakowań, Projektowanie usług 

 

 • Rozwój i komercjalizacja produktu
  studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do skutecznego rozwoju produktu oraz opracowania strategii marketingowej pozwalającej wprowadzić go na rynek oraz podjęcia działań warunkujących nawiązanie relacji z partnerami biznesowymi. Współcześnie ważne staje się doskonalenie kompetencji organizacji pozwalających skutecznie funkcjonować w zmiennym otoczeniu, dlatego szczególnie cenne jest zdobycie umiejętności: identyfikowania zmian w zachowaniach i postawach konsumentów czy wykorzystywania pojawiających się okazji (nisz rynkowych), co sprzyja wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności nie tylko organizacji, ale i gospodarki.

  Wybrane przedmioty: Projektowanie i innowacyjność produktu, Zarządzanie marką, Komercjalizacja produktu, Zarządzanie procesami biznesowymi, Komercjalizacja i transfer wiedzy, Prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie, Prawne i finansowe aspekty komercjalizacji produktu.