Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strategie rozwoju biznesu – II stopień

Strategie rozwoju biznesu – II stopień

Kierunek

Strategie rozwoju biznesu

Kolegium

Ekonomii, Finansów i Prawa

Instytut

Ekonomii

Stopień

Drugi

Tytuł zawodowy

Magister

Tryb

Stacjonarny, niestacjonarny

Język wykładów

Polski

O kierunku

Studia na kierunku Strategie rozwoju biznesu przygotowują absolwentów do samodzielnego i praktycznego funkcjonowania w sektorze  biznesu. Pozwalają na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz  umiejętności praktycznych rozwiązywania złożonych problemów zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, w tym: kształtowania strategii w warunkach nasilających się procesów globalizacji, doradztwa ekonomicznego i konsultingu organizacyjnego. Absolwent kierunku posiada umiejętność realizacji złożonych analiz strategicznych w obszarze: konkurencyjności przedsiębiorstwa, kultury organizacyjnej,  analiz sektorowych, modeli biznesu, modeli operacyjnych,  architektury organizacyjnej oraz systemów zarządzania.   

Program studiów
Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w różnego typu organizacjach sektora biznesu – przedsiębiorstwach przemysłowych, deweloperskich, handlowych, bankach, firmach konsultingowych, firmach outsourcingowych i offshoringowych. Są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. 

Studia drugiego stopnia przygotowują do pełnienia funkcji kierowniczych i eksperckich. Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: menedżer średniego szczebla, employer branding manager, CSR project manager, kierownik  projektu, konsultant. 

Atuty kierunku

Interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu nauk ekonomicznych stanowi o możliwości dalszego rozwoju osobistego i realizacji kariery zawodowej. Daje również możliwość kontynuowania nauki na studiach doktoranckich. Zintegrowany program studiów obejmuje wiedzę z zakresu na poziomie normatywnym, strategicznym i operacyjnym. Celem kształcenia jest wypracowanie umiejętności holistycznego podejścia menedżerskiego, opartego na umiejętności analizy globalnych uwarunkowań funkcjonowania organizacji.