Kierunek Gospodarka Przestrzenna,
niestacjonarne, II stopień

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
1 Video
Forma niestacjonarne
Stopnie II stopień
Język polski

SPECYFIKA KIERUNKU

Gospodarka przestrzenna, jako kierunek studiów, cechuje się wysokim stopniem interdyscyplinarności. Prowadzona jest w naszej Uczelni, co wynika z zapotrzebowania biznesu i administracji na specjalistów o różnym zasobie wiedzy i umiejętności w zakresie gospodarki przestrzennej, zdolnych do współdziałania w interdyscyplinarnych grupach rozwiązujących złożone problemy praktyczne.

Studia na naszej uczelni nakierowane są przede wszystkim na ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni. Przygotowują specjalistów zdolnych do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, w tym:
– wizualizacji i projektowania przestrzeni publicznych,
– programowania rozwoju w układach terytorialnych,
– tworzenia strategii rozwoju,
– konstruowania wizji rozwoju jednostek przestrzennych,
– sporządzania programów oraz projektów służących budowaniu konkurencyjności miast, gmin oraz regionów,
– prognozowania rozwoju przestrzennego w oparciu o wyspecjalizowane modele,
– geomarketingu,
– gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z zachowaniem rozwoju zrównoważonego.

Studia magisterskie zaprojektowaliśmy z myślą o osobach, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną na studiach inżynierskich pierwszego stopnia oraz kierunków i specjalności pokrewnych, np. Urbanistyka, Architektura, Budownictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą się także starać absolwenci studiów licencjackich m.in. kierunków ekonomicznych takich jak np. Nieruchomości, Gospodarki i Administracji Publicznej, Finansów Publicznych, Gospodarki Miejskiej, Ekonomii, Geografii Ekonomicznej, Studiów Miejskich.

Absolwenci Gospodarki Przestrzennej są przygotowani do pracy w:
– jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
– pracowniach projektowych,
– przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości.

Kadra wykładowców liczy wielu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transportu, infrastruktury technicznej oraz geoinformacji.

Dajemy możliwość profilowania studiów II stopnia oferując kilkanaście przedmiotów do wyboru.

Kształcenie związane z kierunkiem można kontynuować w trakcie 6-semestralnych studiów przygotowujących do obrony rozprawy doktorskiej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w Szkole Doktorskiej UEK.

WYBRANE PRZEDMIOTY

Marketing terytorialny – zajęcia pozwalają pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodologii diagnozowania oraz kształtowania i promowania wizerunku jednostek samorządu terytorialnego, oraz zaprojektować procedurę i odpowiednio dobrać i przygotować narzędzia badawcze służące analizie i ocenie aktualnego wizerunku danej jednostki

Metody wspomagania decyzji planistycznych – obejmują poznanie i zastosowanie metod ilościowych do analizy zjawisk przestrzennych powszechnie wykorzystywanych zarówno w pracach naukowych, jak i w różnego rodzaju analizach i ekspertyzach.

Teoria gospodarki przestrzennej – obejmuje przegląd kluczowych ujęć teoretycznych gospodarki przestrzennej. Podnoszona jest problematyka rozumienia przestrzeni, poprzez główne problemy i procesy w gospodarce przestrzennej po przegląd najważniejszych koncepcji rozwoju terytorialnego

Polityka regionalna – problematyka polityki regionalnej prowadzonej na wszystkich szczeblach zarządzania (europejskim, krajowym i regionalnym). Podmioty odpowiedzialne za jej prowadzenie oraz instrumenty wykorzystywane w tym zakresie. Analiza europejskiej polityki spójności (strategie rozwoju, programy operacyjne, kontrakty itp.)

Zarządzanie strategiczne w gospodarce przestrzennej – podnoszona jest problematyka planowania rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym. Pogłębionej analizie poddane jest zarządzanie procesami rozwojowymi w jednostkach samorządu terytorialnego

Analiza danych przestrzennych – zajęcia projektowe obejmujące obsługę plików w systemie UNIX; przetwarzanie danych tekstowych; programowanie; wizualizacja wyników analiz; przekształcanie danych przestrzennych, ; umożliwiają podjęcie praktyk lub stażu w it na stanowisku junior analyst

Geomarketing – zajęcia obejmują teoretyczne aspekty przygotowania opracowania geomarketingowego oraz wykorzystanie oprogramowania GIS realizacji projektu dla potrzeb gromadzenia, przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych geomarketingowych

Projektowanie przestrzeni publicznej (Urban Public Space) – zajęcia projektowe analiza i ocena wybranych miejskich przestrzeni publicznych, opracowanie dokumentów strategiczno-programowych

Projektowanie środowiska zamieszkania – obejmują problematykę kształtowania środowiska mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej w Polsce i na świecie. Przedmiot w części teoretycznej prowadzony jest w formie e-learningowej, a w części praktycznej częściowo w formie projektu badawczego

Odnawialne źródła energii w planowaniu przestrzennym – obejmują praktyczną analizę aktualnych programów wspierających ograniczenie niskiej emisji, cen energii z prognozą. Omawiane są rodzaje OZE wraz z właściwym zastosowaniem do realizacji celów energetycznych i dekarbonizacyjnych. Przeprowadzana jest kalkulacja zwrotów kosztów w indywidualnym gospodarstwie domowym po zainstalowaniu OZE

Wizualizacja i projektowanie przestrzeni – to zajęcia projektowe obejmujące tworzenie wizualizacji 3D, analizy trójwymiarowej; z wykorzystaniem programów graficznych, Blender, AutoCAD z naciskiem na wizualizację trójwymiarową.

CIEKAWOSTKI DOTYCZĄCE KIERUNKU

Oferujemy wykształcenie zwiększające szanse znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy – dbamy o kompetencje techniczne i komputerowe studentów – uczymy wykorzystania nowoczesnych narzędzi, kształcimy praktycznie dzięki zajęciom w laboratoriach, uczymy pracy z programami m.in.: QGIS, Autocad, Blender.

Jesteśmy najlepsi w Krakowie – wg najnowszego rankingu kierunków studiów “Perspektywy 2021” Gospodarka Przestrzenna prowadzona w UEK jest najwyżej ocenionym kierunkiem tego typu Krakowie i 4 w Polsce!

Jesteśmy rozpoznawalni, a nasze zajęcia na Kierunku GP są wysoko oceniane – zostaliśmy docenieni przez instytucję akredytującą – Polską Komisję Akredytacyjną, co zostało potwierdzone przyznaniem Certyfikatu Doskonałości Kształcenia – Kształcenia w kategorii partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wyróżnienie obejmuje studia inżynierskie oraz magisterskie (I i II stopień).

Specyfiką naszej Gospodarki Przestrzennej na II stopniu są zajęcia projektowe, które poszerzają umiejętności i kompetencje zawodowe, pozwalające na podjęcie pracy w wielu dziedzinach, nawet tych niezwiązanych bezpośrednio z gospodarką przestrzenną

Studenci mają możliwości rozwijania własnych zainteresowań, włączając się wydarzenia organizowane przez nasze Koło Naukowe Urbanistyki.

W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finansów, prawa, filozofii, socjologii. Nasi absolwenci zyskują też ważne kompetencje analityczne, kreatywne, metodologiczne oraz negocjacyjne.

Absolwenci II stopnia mają także możliwość podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Nasi Absolwenci pracują m in w:

– administracji rządowej i samorządowej
– biurach urbanistyczno-planistycznych
– pracowniach projektowych
– agencjach rozwoju i promocji
– przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
– firmach konsultingowych
– firmach otoczenia biznesu
– instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
– uczelniach, instytucjach badawczych i badawczo-rozwojowych
– organizacjach pozarządowych
– prowadzą własną działalność gospodarczą