Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia
STUDIA STACJONARNE
 • Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.

 • Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna ocen uzyskana przez kandydata w trakcie studiów:

  a) w przypadku kandydatów, którzy są na ostatnim semestrze studiów (przed obroną pracy dyplomowej), brana jest pod uwagę średnia z toku studiów z wyłączeniem ocen uzyskanych w ostatnim semestrze studiów,

  b) w przypadku kandydatów, którzy są po obronie pracy dyplomowej, brana jest pod uwagę średnia z całego toku studiów.

 • Przeprowadzona zostanie odrębna rekrutacja dla absolwentów UEK Kraków oraz odrębna dla absolwentów innych Uczelni.

 • Wyjątek stanowi rekrutacja na kierunek Rynki finansowe gdzie podstawą przyjęcia jest egzamin wstępny (absolwenci wybranych kierunków realizowanych w UEK mogą być przyjęci na podstawie średniej ocen).

 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a ich uruchomienie uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji.

 • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.


  Przyjęcia na podstawie średniej ocen

 • Kandydaci mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) kierunku, dodatkowo dwa alternatywne kierunki studiów, przy czym zobowiązani są uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów).

 • W przypadku, gdy średnia ocen będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i na kierunki alternatywne, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.

 • Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 • O przyjęcie na studia na podstawie średniej ocen mogą się ubiegać studenci UEK, którzy nie mają zaliczonego 5-go semestru przy studiach sześciosemestralnych lub 6-go semestru przy studiach siedmiosemestralnych lub 9-go semestru w przypadku studiów jednolitych magisterskich z uwagi na zagraniczne wyjazdy stypendialne, na które zostali zakwalifikowani przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W tym przypadku Uczelniana Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzje indywidualnie.


  Przyjęcia na kierunek Rynki Finansowe

  a) przyjęcia na podstawie średniej

 • Absolwenci kierunków realizowanych w Instytucie Finansów, Instytucie Ekonomii oraz Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych UEK w Krakowie przyjmowani są od średniej 4,5.

 • Absolwenci kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność Rynki finansowe UEK Kraków przyjmowani są od średniej 4,0, z prawem pierwszeństwa przyjęcia przed absolwentami kierunków realizowanych w Instytucie Finansów, Instytucie Ekonomii oraz Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych UEK w Krakowie.

  b) przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego

 • Absolwenci studiów UEK w Krakowie z Instytutów: Ekonomii, Finansów oraz Metod Ilościowych w Naukach Społecznych, którzy nie spełniają wymagań dotyczących rekrutacji na podstawie średniej, absolwenci pozostałych Instytutów UEK oraz absolwenci innych Uczelni przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego, obejmującego wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na kierunku Rynki finansowe.

 • Zakres wiedzy podlegający weryfikacji znajdziesz tutaj.

STUDIA NIESTACJONARNE
 • Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek.
 • Kandydat zobowiązany jest uporządkować wybrane kierunki studiów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a ich uruchomienie uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów. 

 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji.

 • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

WYJĄTKI W REKRUTACJI
 • Osoby, które ukończyły studia poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem, że posiadają poddany legalizacji lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach. Dokumenty te powinny być przetłumaczone na język polski.
 • Wymagane jest, aby dyplom wraz z supelementem (dodatkiem do dyplomu) były przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.