Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Proces rekrutacji – Polacy – studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25

Proces rekrutacji – Polacy – studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25
PIERWSZY ETAP
 • Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną.
EGZAMIN WSTĘPNY NA KIERUNEK RYNKI FINANSOWE

■ Dotyczy wyłącznie kandydatów na studia stacjonarne II stopnia na kierunek Rynki finansowe!

■ Do egzaminu wstępnego (na kierunek Rynki finansowe) zostaną dopuszczone wszystkie osoby, w tym również kandydaci nie posiadający jeszcze tytułu magistra, licencjata lub inżyniera. Kandydaci, którzy nie posiadają jeszcze dyplomu mogą wziąć udział w rekrutacji, ale zdanie egzaminu nie gwarantuje im przyjęcia na studia aż do momentu zweryfikowania dyplomu.

■ Egzamin wstępny odbędzie się 19 lipca 2024 r.

 • W dniu 17 lipca 2024 r. na adresy e-mailowe podane podczas rejestracji na studia przesłane zostaną informacje dotyczące miejsca oraz godzinny egzaminu (każdy kandydat ma obowiązek zapoznać się z tą informacją).
 • Przy wejściu do sali egzaminacyjnej należy okazać dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
 • Egzamin wstępny przeprowadzony będzie stacjonarnie, na terenie Uczelni i będzie miał formę testu.
  1. Testy zawierają 30 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, test jednokrotnego wyboru.
  2. Za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
  3. Czas trwania egzaminu – 30 minut
 • Zagadnienia na egzamin wstępny (pdf) – kierunek Rynki finansowe
DRUGI ETAP

■ Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia II stopnia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. Wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (ankieta zamieszczona jest w zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych). Na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie kandydata (zdjęcie należy wcześniej wgrać do IRK).
 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopia suplementu – oryginały do wglądu. W przypadku braku dyplomu, zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra.
  W przypadku zagranicznego dyplomu, również legalizacja, tłumaczenie na język polski oraz potwierdzenie, że uzyskany dyplom uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania.

■ WAŻNE! Osoby, które w dniu składania dokumentów nie będą jeszcze posiadały dyplomu, składają zaświadczenie o obronie pracy dyplomowej i uzyskaniu tytułu licencjata, inżyniera lub magistra. W ciągu miesiąca zobowiązane są do dostarczenia dyplomu wraz z suplementem do Biura Studiów II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich, pod rygorem skreślenia z listy studentów.

■ UWAGA!

 1. W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo (nie musi być potwierdzone notarialnie). Pełnomocnik musi posiadać:
  – wypełniony druk pełnomocnictwa
  – swój dowód osobisty
  – kserokopię dowodu osobistego kandydata (do wglądu)
  – dokumenty wymagane w II etapie rekrutacji.
 2. Druk pełnomocnictwa oraz oświadczenia zamieszczona są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

■ Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów.

■ Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na studia.

■ Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

■ Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. 108