Ułatwienia dostępu

Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25

Zasady aplikacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2 stopnia – w roku akademickim 2024/25
STUDIA STACJONARNE
 • Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Wyjątek stanowi rekrutacja na kierunek Rynki finansowe gdzie podstawą przyjęcia jest egzamin wstępny (absolwenci wybranych kierunków realizowanych w UEK mogą być przyjęci na podstawie średniej ocen).
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów w ramach tego samego stopnia i formy studiów.
 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.51.2021 z dnia 22 lipca 2021 roku (z póź. zm.: Zarządzenie Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.) w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji.

 • Przyjęcia na podstawie średniej ocen
  ■ Średnia ocen musi być udokumentowana – jeżeli nie jest podana w suplemencie do dyplomu, wtedy kandydat musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen z toku studiów (bez obrony pracy), potwierdzone przez swoją uczelnię.
  ■ Kandydaci mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego) kierunku, dodatkowo dwa alternatywne kierunki studiów, przy czym zobowiązani są uporządkować te kierunki według indywidualnych priorytetów. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków będzie uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym (wypełnianiu limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów).
  ■ W przypadku, gdy średnia ocen będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i na kierunki alternatywne, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.
  ■ Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 • Przyjęcia na kierunek Rynki Finansowe
  a) przyjęcia na podstawie średniej

  ■ Absolwenci studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach realizowanych w Instytucie Finansów, Instytucie Ekonomii oraz Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanej w trakcie studiów nie niższej niż 4,0.

  b) przyjęcia na podstawie egzaminu wstępnego
  ■ Absolwenci studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunkach realizowanych w Instytucie Finansów, Instytucie Ekonomii oraz Instytucie Metod Ilościowych w Naukach Społecznych ze średnią niższą niż 4,0, absolwenci studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie innych niż wymienione w punkcie a) oraz absolwenci innych uczelni przyjmowani są na podstawie egzaminu wstępnego, obejmującego wiedzę niezbędną do podjęcia studiów na kierunku Rynki finansowe.
  Zakres zagadnień egzaminacyjnych (pdf) dla kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia – kierunek Rynki finansowe.

STUDIA NIESTACJONARNE
 • Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia mają osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 • Podstawą przyjęcia na studia jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen końcowych uzyskanych z zaliczanych przedmiotów w całym okresie studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • Średnia ocen musi być udokumentowana – jeżeli nie jest podana w suplemencie do dyplomu, wtedy kandydat musi przedłożyć zaświadczenie potwierdzające średnią ocen z toku studiów (bez obrony pracy dyplomowej), potwierdzone przez swoją uczelnię.
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a ich uruchomienie uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek.
 • Kandydat zobowiązany jest uporządkować wybrane kierunki studiów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
 • W przypadku, gdy średnia ocen będzie kwalifikowała kandydata do przyjęcia zarówno na kierunek podstawowy, jak i na kierunki alternatywne, kandydat zostanie przyjęty na kierunek podstawowy, zaznaczony w ankiecie rekrutacyjnej jako pierwszy.
 • Kandydat, będący studentem drugiego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów w ramach tego samego stopnia i formy studiów.
 • Wybór specjalności następuje w trakcie studiów i realizowany jest zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr R.0211.51.2021 z dnia 22 lipca 2021 r. (z póź. zm.: Zarządzenie Rektora nr R.0211.33.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.) w sprawie wprowadzenia Zasad wyboru specjalności oraz przedmiotów (do wyboru) na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Informacja o ewentualnych limitach na specjalności znajduje się w uwagach do programu studiów kierunku w systemie PRK – UEK Polska Rama Kwalifikacji.
WYJĄTKI W REKRUTACJI
 • Osoby, które ukończyły studia poza granicami Polski mogą ubiegać się o przyjęcie pod warunkiem, że posiadają poddany legalizacji lub opatrzony apostille dyplom uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany. W tym celu należy przed przystąpieniem do rekrutacji przesłać do Działu Nauczania kopię dyplomu i suplementu, czyli transkryptu ocen, który zawiera informacje o zaliczonych przez kandydata przedmiotach oraz uzyskanych ocenach.
 • Wymagane jest, aby dyplom wraz z supelementem (dodatkiem do dyplomu) były przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub tłumacza przysięgłego.
LIMITY PRZYJĘĆ
 • studia stacjonarne (pdf w przygotowaniu)
 • studia niestacjonarne (pdf w przygotowaniu)