Rekrutacja cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022/23

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Ogólne informacje dla cudzoziemców

■ Cudzoziemcem jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

■ Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach jak cudzoziemcy, bez względu na to jakie posiadają uprawnienia.

■ Cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 3. decyzji ministra
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu
 6. decyzji administracyjnej rektora.

■ Studia dla cudzoziemców są płatne.

Wyjątek stanowią przypadki wymienione w art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce:

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca, który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora,
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.

■ Legalizacja dyplomu/apostille

Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie  http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.

Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.

■ Ubezpieczenie zdrowotne

Każdy student cudzoziemiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce. Ubezpieczenie powinno być na co najmniej pierwszy rok studiów, powinno obejmować koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:

1. ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia NFZ, ul. Wadowicka 8W Kraków

a) Osoby z Kartą Polaka przyjęte na studia powinny podpisać umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia, następnie powinny przynieść egzemplarz umowy do Działu Nauczania oraz do Działu Spraw Bytowych.

b) Osoby bez Karty Polaka mogą podpisać umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia i samodzielnie opłacić składki ubezpieczenia. Kopię umowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy dostarczyć do Działu Nauczania.

UWAGA!

Do podpisania umowy z NFZ potrzebne jest szereg dokumentów: zaświadczenie o przyjęciu na studia, numer PESEL, dokument potwierdzający zameldowanie (może być karta mieszkańca domu studenckiego).

W przypadku osób posiadających Kartę Polaka lub decyzję o potwierdzeniu polskiego pochodzenia składkę na NFZ może opłacać uczelnia.

Przed udaniem się do Narodowego Funduszu Zdrowia proszę dokładnie sprawdzić jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy ubezpieczenia.

Szczególnie osoby nieletnie powinny sprawdzić wymagane dokumenty!

http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/

■ Legalizacja pobytu

Każdy student obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi zalegalizować swój pobyt.

■ Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii tylko rejestrują swój pobyt.

■ Cudzoziemcy spoza Unii muszą posiadać wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Rekrutacja cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022/23

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

 • Studia niestacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, inżynieria jakości produktu, logistyka międzynarodowa oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia  trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
 • Rekrutacja prowadzona jest na kierunki, a uruchomienie kierunku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego stopnia prowadzone są od piątku (godzina 15.45) do niedzieli–3 dniowe zjazdy (średnio 10-11 zjazdów w ciągu semestru) – II tura
 

1. Zasady przyjęć na studia

■ Przyjęcie na studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie odbywa się na podstawie ocen ze świadectwa dojrzałości (matury) z dwóch przedmiotów:

 1. nowożytnego języka obcego,
 2. do wyboru: z matematyki, informatyki, chemii, fizyki, geografii, historii lub wiedzy o społeczeństwie,
 3. wyjątek stanowią kierunki: administracja, europeistyka, gospodarka przestrzenna, innowacyjność produktu, inżynieria jakości produktu, prawo, stosunki międzynarodowe, studia miejskie gdzie oprócz przedmiotów wymienionych w pkt. 2 może być brany również pod uwagę wynik z języka polskiego,
 4. w przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości (maturze) zdawany był więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, wybiera się ten, który daje korzystniejszy wynik.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe.

■ Przeliczanie punktów

Punkty ze świadectwa dojrzałości (matury) przeliczane są przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i decydują o dopuszczeniu kandydata do dalszej kwalifikacji. W tym celu należy się skontaktować z  Działem Nauczania lub sprawdzić poniżej jak samemu możesz przeliczyć swoje punkty.

Sprawdź jak możesz przeliczyć punkty

Białoruś

Ukraina

inne kraje

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

2. Terminy rejestracji i składania dokumentów

I etap od 6 czerwca do 4 września 2022 r.

1. załóż konto na Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK irk.uek.krakow.pl

2. prześlij na adres mailowy Działu Nauczania (studiainfo@uek.krakow.pl) kopie następujących dokumentów:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (dojrzałości)
 • tłumaczenie świadectwa na język polski
 • wyniki egzaminu ZNO – dotyczy TYLKO kandydatów z Ukrainy
 • informację potwierdzającą, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania – nie dotyczy dokumentów z Białorusi i Ukrainy
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub angielskiego, w zależności od tego w jakim języku chcesz studiować

3. wpłać opłatę rekrutacyjną (kwotę i indywidualny numer konta znajdziesz na swoim koncie w IRK)

Uwaga!
Sprawdź czy spełniłeś kryteria kwalifikacji, pamiętaj, że tylko poprawnie wypełniony i opłacony formularz rekrutacyjny/ rejestracyjny jest brany pod uwagę podczas rekrutacji!

II etap

Po ogłoszeniu w dniu 9 września 2022 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia  w terminie od 10 do 13 września 2022 r. następujących dokumentów:

1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) – oryginał i kopia:

 • potwierdzenie legalności świadectwa, które stanowi legalizacja lub apostille
 • tłumaczenie świadectwa na język polski – oryginał i kopia
 • wyniki egzaminu ZNO wraz z tłumaczeniem – oryginał i kopia – dotyczy TYLKO kandydatów z Ukrainy
 • zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju jego wydania – oryginał i kopia (może być wydane przez konsulat, odpowiednie ministerstwo lub władze oświatowe) – nie dotyczy świadectw wydanych na Białorusi i Ukrainie
 • decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą (nostryfikacja)– nie dotyczy świadectw uznanych na mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej – oryginał i kopia

2. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego lub języka  angielskiego w zależności od tego w jakim języku będą prowadzone  studia – oryginał i kopia

3. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów

4. wydruk danych do teczki kandydata (pobierz formularz)

5. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem) – oryginał do wglądu

6. w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na zaciąganie zobowiązań prawnych wobec Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (pobierz formularz)

7. oświadczenie o obywatelstwie (pobierz formularz)

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo (pobierz formularz)

III etap

W terminie do 14.10.2022r., osoby przyjęte zobowiązane będą dostarczyć:

■ Legitymacja studencka będzie wydana po dostarczeniu dokumentów wymaganych w III etapie.

■ Cudzoziemcy podejmujący studia na kierunkach prowadzonych w języku polskim, mogą uczestniczyć w  lektoracie z języka polskiego.

■ Dokumenty należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów i spowoduje skreślenie z listy  zakwalifikowanych do przyjęcia.

Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.

■ Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

 Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/23

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Kierunki i specjalności

Kierunek studiów Przewidywane specjalności
(uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

I. KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

1. INSTYTUT EKONOMII

EKONOMIA1. Analityka ekonomiczno-finansowa
2. Ekonomia menedżerska
3. Nieruchomości i inwestycje
4. Strategie rozwoju biznesu
EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim
2. Menedżer projektów europejskich
MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE1. Ekonomia biznesu międzynarodowego
2. Handel zagraniczny
3. International Business (st. w j. angielskim)
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE1. Przedsiębiorczość i nowe technologie
2. Konsulting gospodarczy

 2. INSTYTUT FINANSÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ1. Bankowość inwestycyjna, korporacyjna i cyfrowa
2. Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim)
3. Doradztwo podatkowe
4. Finanse i administracja publiczna
5. Finanse przedsiębiorstw
6. Rachunkowość i rewizja finansowa
GLOBAL FINANCE AND ACCOUNTING
(studia w j. angielskim)

 3. INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

ANALITYKA GOSPODARCZA

4. INSTYTUT PRAWA

PRAWO (studia jednolite magisterskie)

 

II. KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

1. INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA

 2. INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I STUDIÓW MIEJSKICH

GOSPODARKA PRZESTRZENNA
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
1. Planowanie i inżynieria przestrzenna
STUDIA MIEJSKIE1. Analityka procesów przestrzennych
2. Zarządzanie zasobami miasta

 3. INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE1. Euroazja -polityka i gospodarka
2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

III. KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

1. INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU1. Projektowanie i doskonalenie produktu
2. Rozwój i komercjalizacja produktu
INŻYNIERIA JAKOŚCI PRODUKTU
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
 –
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 2. INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

INFORMATYKA  STOSOWANA1. Inżynieria oprogramowania
2. Systemy informacyjne
INNOWACJE W BIZNESIE1. Menedżer  innowacji
2. Zarządzanie start-upem
INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy
2. Zarządzanie rozwojem biznesu
LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA
(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)
MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA1. E-marketing
2. Handel i budowanie relacji z nabywcami
3. Marketing miast i regionów
4. Reklama i Public Relations
RACHUNKOWOŚĆ I CONTROLLING1. Controlling
2. Rachunkowość
TURYSTYKA I REKREACJA1. Przedsiębiorczość w rekreacji i sporcie
2. Nowoczesny biznes hotelarski i gastronomiczny
3. Turystyka międzynarodowa
ZARZĄDZANIE 1. Kooperacja w biznesie
2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
3. Zarządzanie firmą
4. Zarządzanie small businessem
5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu
 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI –
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI –

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Opłaty dla cudzoziemców za studia

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia w języku polskim

■ Opłata za jeden semestr studiów realizowanych w języku polskim wynosi 3 200 zł na wszystkich kierunkach, z wyjątkiem kierunku „Prawo”. Na tym kierunku opłata wynosi 3 600 zł za semestr. 

Studia w języku angielskim

■ Opłata semestralna za studia realizowane w języku angielskim wynosi 5 500 zł. 

Opłata za pierwszy semestr studiów wnoszona jest jednorazowo. Od drugiego semestru może być wnoszona w ratach.

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R.0211.22.2022 z dnia 13.05.2022 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z procesem kształcenia na studiach wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

 

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Rekrutacja cudzoziemców na studia w roku akademickim 2022/23

Studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2022/23 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 2. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 3. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
 4. Prosimy o niewpłacanie opłaty rekrutacyjnej we wpłatomacie na terenie Uczelni, z uwagi na to, że nie wpłynie ona na indywidualny rachunek kandydata i nie będzie widoczna w systemie IRK!
 5. Dodatkowe dane do wpłaty: SWIFT: ALBPPLPW, Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa.

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108

Limity przyjęć w roku akademickim 2022/23

Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite magisterskie

Lista kierunków

Bliższych informacji udziela: Dział Nauczania UEK w Krakowie

od poniedziałku do piątku

w godz. od: 9:00–14:00;
z wyjątkiem środy

Adres:

Kraków
ul. Rakowicka 27
Budynek Główny
pok. 107-108