Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

 • Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
 • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

 

 1. Zasady przyjęć na studia:
 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą kandydować na nieograniczoną liczbę kierunków, zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
 • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu maturalnego, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje dwa następujące przedmioty:

 

Kierunek studiów Przedmiot pierwszy  

Przedmiot drugi

Prawo język polski

lub wiedza o społeczeństwie lub historia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język obcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

język obcy

Analityka gospodarcza

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość(specjalność Corporate finance and accounting-studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)

Rachunkowość i controlling

 

matematyka

 

Informatyka stosowana

Applied Informatics(studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)

matematyka

lub informatyka

Administracja

Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze

Ekonomia

Europeistyka

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka przestrzenna

Inżynieria organizacji i zarządzania

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze(specjalność International Business-studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)

Stosunki międzynarodowe

Studia miejskie

Turystyka i rekreacja

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

matematyka
lub geografia
lub historia

lub wiedza o społeczeństwie

Innowacje w biznesie

Marketing i komunikacja rynkowa

Modern business management (studia realizowane w języku angielskim – studia płatne)

Zarządzanie

matematyka
lub geografia
lub historia
 

Logistyka międzynarodowa

matematyka

lub geografia

 

Innowacyjność produktu

Towaroznawstwo

 

matematyka

lub chemia

lub fizyka

lub biologia

lub wiedza o społeczeństwie

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

matematyka

lub chemia

lub fizyka

 

 • Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 200.
 • Przeliczanie punktów
  • Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).
  • Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:
   • liczbę punktów uzyskanych na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
   • liczbę punktów uzyskanych na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy 90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony 72 %→72 pkt.

 

  • W przypadku gdy język polski, język obcy i matematyka zdawane były na poziomie podstawowym (przedmioty obowiązkowe) i na poziomie rozszerzonym (przedmioty dodatkowe), bierze się pod uwagę ten poziom, który po przeliczeniu daje korzystniejszy wynik.
  • Z uzyskaną łączną liczbą punktów z dwóch przedmiotów kandydaci wchodzą na kierunkowe listy rankingowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

 1. Terminy rejestracji i składania dokumentów:
 • I etap:

Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 22 czerwca do 15 sierpnia 2020 r.

UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 22 czerwca, natomiast po otrzymaniu w dniu 11 sierpnia 2020 r. świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

 

 • II etap:

Po ogłoszeniu w dniu 20 sierpnia 2020 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia
w terminie od 24 sierpnia 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r. następujących dokumentów:

   1. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
   2. kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
   3. jedna aktualna fotografia o wymiarze 35×45 mm zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisana na odwrocie nazwiskiem, imieniem, nr PESEL), Należy dostarczyć zdjęcie, które zostało zamieszczone w formie elektronicznej na koncie w IRK,
   4. olimpijczycy dostarczają dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia z listy rezerwowej składają w/w dokumenty
w terminie od 7 września do 8 września 2020 r.

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

UWAGA! W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Pobierz formularz

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

 • Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów i po potwierdzeniu, że wyniki matury wpisane przez kandydata w IRK są zgodne z wynikami na doręczonym świadectwie.
 • Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne ze skreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia,
  a miejsce wypełnione będzie przez osobę oczekującą na liście rezerwowej.
 • Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci na studia, stanowią grupę rezerwową i będą mogli wejść na listę przyjętych po zwolnieniu miejsc przez osoby, które nie potwierdzą podjęcia studiów w określonym terminie.
 • Kandydaci przyjęci na jeden z alternatywnych kierunków, po potwierdzeniu podjęcia studiów(tj. po złożeniu kompletu dokumentów), będą mogli kandydować z listy rezerwowej na kierunek o wyższym priorytecie. Zmiana kierunku będzie możliwa pod warunkiem, że liczba punktów uzyskana przez kandydata okaże się równa lub wyższa od punktacji wyznaczonej dla przyjęć na dany kierunek.
 • Dokumenty wymagane w II etapie należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
 • Od decyzji odmowy przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do Rektora.
 • Kandydat, będący studentem pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na danym kierunku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nie może ubiegać się o przyjęcie na ten sam kierunek studiów.
 1. Wyjątki w rekrutacji:
 • Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate – IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:
 

Matura „IB”

skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

Poziom SL Poziom HL
7 60 100
6 55 90
5 50 80
4 45 70
3 40 60
2 30 50
 • W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.
 • Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują maksymalną liczbą punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym zdawany był egzamin maturalny.
 • Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na
  I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub przez tłumacza przysięgłego.
 • Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą byćwarunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci.

Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu) wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie do30 września 2020 r.

 • Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

UWAGA! Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, w roku szkolnym 2019/20 został odwołany III etap olimpiad, a wszystkim uczniom zakwalifikowanym do tego etapu przyznano tytuł finalisty. Uprawnienia finalisty olimpiady dają te same preferencje co laureata. Oznacza to, że wszyscy kandydaci, którzy w roku szkolnym 2019/20 otrzymają dyplom finalisty olimpiady, która jest uznawana w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, będą przyjmowani na dany kierunek studiów na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – zgodnie z niżej zamieszczonymi wymaganiami.

 

 1. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu):

1) Wiedzy Ekonomicznej

2) Informatycznej

3) Matematycznej

4) Przedsiębiorczości

5) Wiedzy Statystycznej

6) Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

7) Wiedzy o Społeczeństwie

8) Wiedzy o Unii Europejskiej

9) Wiedzy o III RP

 1. Na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Wiedzy o Żywieniu i Żywności

2) Wiedzy o Żywności

3) Innowacji technicznych i wynalazczości

 1. Na kierunek prawo przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Olimpiady Wiedzy o Prawie

2) Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 1. Na kierunek logistyka międzynarodowa przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

 1. Na kierunek turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Olimpiady Wiedzy o Turystyce

 1. Laureaci wyżej wymienionych olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów
  z obydwu przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom
  i finalistom niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego:

1) Biologicznej

2) Chemicznej

3) Fizycznej

4) Geograficznej

5) Historycznej

6) Matematycznej

7) Języka angielskiego

8) Języka białoruskiego

9) Języka francuskiego

10) Języka hiszpańskiego

11) Języka niemieckiego

12) Języka rosyjskiego

13) Języka ukraińskiego

14) Języka włoskiego

 1. Podstawą uzyskania ww. uprawnień, jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.
 • Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz. od
  9.00 do 14.00 – Dział Nauczania UEK w Krakowie ul. Rakowicka 27 Budynek Główny pok. 107-108,Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25

www.uek.krakow.pl, e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy)

 

Kierunek studiów  Przewidywane specjalności (uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

 

 INSTYTUT EKONOMII


 

 DORADZTWO INWESTYCYJNO -GOSPODARCZE
EKONOMIA

 

1. Analityka ekonomiczno-finansowa

2. Ekonomia menedżerska

3. Konsulting gospodarczy

4. Nieruchomości i inwestycje

5. Przedsiębiorczość i innowacje

6. Strategie rozwoju biznesu

EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim

2. Menedżer projektów europejskich

MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI

GOSPODARCZE

1. Ekonomia biznesu międzynarodowego

2. Handel zagraniczny

3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne

 

INSTYTUT FINANSÓW


 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 

1.  Bankowość

2.  Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) –                   studia płatne

3.  Doradztwo biznesowe

4. Doradztwo podatkowe

5. Finanse i administracja publiczna

6. Finanse przedsiębiorstw

7. Rachunkowość i rewizja finansowa

8. Rynki finansowe

 

INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH


 

 

ANALITYKA GOSPODARCZA

 

 

 

INSTYTUT PRAWA


 

PRAWO

(studia jednolite magisterskie)

 

 

 

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI


 

ADMINISTRACJA

 

GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

 

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH


 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA      

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 

1. Planowanie i inżynieria przestrzenna

 

STUDIA MIEJSKIE

 

1. Analityka procesów przestrzennych

2. Zarządzanie zasobami miasta

 

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII


 

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

 

1. Euroazja-polityka i gospodarka

2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

 

 

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

 

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM


 

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU 1. Projektowanie i doskonalenie produktu

2. Rozwój i komercjalizacja produktu

TOWAROZNAWSTWO

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

1. Handlowo-celna

2. Menedżer produktu

3. Zarządzanie jakością wyrobów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 

INSTYTUT  ZARZĄDZANIA


 

 

APPLIED INFORMATICS

(studia  w j. angielskim)

 

 

studia płatne

INFORMATYKA  STOSOWANA 1. Inżynieria oprogramowania

2. Systemy informacyjne

 

INNOWACJE W BIZNESIE

 

1. Menedżer  innowacji

2. Zarządzanie start-upem

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA

 

1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

2. Zarządzanie rozwojem biznesu

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA 1. E-marketing

2. Handel i budowanie relacji z nabywcami

3. Marketing miast i regionów

4. Reklama i Public Relations

 

MODERN BUSINESS MANAGEMENT (studia w j. angielskim)

 

 

studia płatne

RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING

 

1.Controlling

2.Rachunkowość

TURYSTYKA i REKREACJA

 

1.  Animacja czasu wolnego

2.  Hotelarstwo i gastronomia

3.  Obsługa kulturowych form turystyki

4.  Turystyka międzynarodowa

ZARZĄDZANIE 

                  

1. Kooperacja w biznesie

2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

3. Zarządzanie firmą

4. Zarządzanie small businessem

5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

6. Zarządzanie wiedzą i informacjami

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

 

Terminarz

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie
Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

od 22 czerwca

do 15 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji –

lista zakwalifikowanych do przyjęcia

20 sierpnia 2020 r.(czwartek)
Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów od 24 do 28 sierpnia 2020 r.(5 dni: pn.-pt.)
Ogłoszenie wyników rekrutacji z listy rezerwowej 4 września 2020 r.(piątek)
Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów

(dotyczy osób przyjętych z listy rezerwowej)

od 7 do 8 września – 2020 r.(2 dni- pn.,wt.)
Wpłata za elektroniczną legitymację studencką do 13 września 2020 r.
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższony od 21 do 22 września 2020 r.

Statystyka rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/21

Kierunki Liczba kandydatów wg pierwszego wyboru Limit przyjęć Chętni na jedno miejsce Przyjęci od liczby pkt.
(200 max.)
Administracja 149 48 3,1 114,8/113,6
Analityka gospodarcza 137 45 3 132,4/131,2
Applied informatics (j.ang.) 16 25 0,6 100,4
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze 142 60 2,4 121,6/119,6
Ekonomia 627 200 3,1 134,6/131
Europeistyka 47 50 0,9 100,8
Finanse i rachunkowość 922 150 6,1 149/146,4
Finanse i rachunkowość (j.ang.) 29 30 0,9 119,2/118
Gospodarka i administracja publiczna 72 48 1,5 109,2/106
Gospodarka przestrzenna 134 55 2,4 113,6/104,4
Informatyka stosowana 412 55 7,5 148,4/146
Innowacje w biznesie 108 25 4,3 127,2
Innowacyjność produktu 64 30 2,1 109/101,2
Inżynieria organizacji i zarządzania 116 60 1,9 115/113
Logistyka międzynarodowa 342 50 6,8 141,6
Marketing i komunikacja rynkowa 430 45 9,5 144,4
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 167 100 1,7 126,8/116,4
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (j. ang.) 26 25 1 100
Modern business management (j.ang.) 92 25 3,7 131,6
Prawo 473 75 6,3 152,6/152
Rachunkowość i controlling 289 120 2,4 131,6/129,2
Stosunki międzynarodowe 124 80 1,5 117,8/114
Studia miejskie 38 48 0,8 100,2/90
Towaroznawstwo 62 50 1,2 100,8/90
Turystyka i rekreacja 147 55 2,7 115,6/112
Zarządzanie 355 120 2,9 126,4/121,2
Zarządzanie i inżynieria produkcji 154 55 2,8 113,6/106,8
Zarządzanie zasobami ludzkimi 107 50 2,1 115,2/109,2
Razem 5781 1779

W kolumnie „przyjęci od liczby punktów” – 1-sza liczba określa punkty potrzebne do przyjęcia w 1-szym naborze, 2-ga liczba pokazuje punkty, które decydowały o przyjęciu z listy rezerwowej.

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2020/21 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunekstudiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów, system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 4. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 5. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.
 6. Prosimy o nie wpłacanie opłaty rekrutacyjnej we wpłatomacie na terenie Uczelni, z uwagi na to, że nie wpłynie ona na indywidualny rachunek kandydata i nie będzie widoczna w systemie IRK!

Limity przyjęć

studia stacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.

Studia

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Laureaci i finaliści