Portal rekrutacyjny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Informator

   • Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata, z wyjątkiem kierunków: gospodarka przestrzenna, logistyka międzynarodowa, towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, gdzie studia  trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.
   • Studia jednolite magisterskie na kierunku prawo trwają 5 lat i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

1. Zasady przyjęć na studia:

   • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia, mogą zgłosić obok wybranego (podstawowego), maksymalnie dwa kierunki alternatywne,  zgodnie z wymaganiami określonymi w poniższej tabeli, przy czym kandydat może być przyjęty wyłącznie na jeden kierunek. Kandydat zobowiązany jest uporządkować kierunki studiów w kolejności od najważniejszej do najmniej ważnej wg indywidualnych priorytetów. Przyjęcie na jeden z kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.
   • Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie wyników z egzaminu  maturalnego, a postępowanie kwalifikacyjne obejmuje  trzy następujące przedmioty:

 

 

 

Lp

 

 

Kierunek studiów

 

 

Przedmiot pierwszy

 

Poziom podstawowy lub rozszerzony

 

 

Dwa przedmioty do wyboru

 spośród:

 

Poziom podstawowy lub rozszerzony

 

1 2 3 4
 

1

 

administracja

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

2

 

doradztwo inwestycyjno
-gospodarcze

 

matematyka

 

język obcy, geografia, historia, wiedza
o społeczeństwie, fizyka, informatyka

3  

europeistyka

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 4 Global Business Services język angielski – poziom podstawowy lub rozszerzony matematyka lub geografia lub informatyka
 

5

 

gospodarka i administracja publiczna

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

6

 

gospodarka przestrzenna

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

7

 

innowacyjność produktu

 

matematyka

 

język obcy, geografia, historia,

wiedza o społeczeństwie

 

8

 

innowacje w biznesie

 

język obcy

 

matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 

9

 

inżynieria organizacji i zarządzania

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 

10

 

logistyka międzynarodowa

 

język obcy

 

matematyka, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 

11

międzynarodowe stosunki gospodarcze

(w języku polskim i angielskim)

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 

12

 

marketing i komunikacja rynkowa

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 13 przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce język obcy matematyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie
 

14

 

stosunki międzynarodowe

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

15

 

studia miejskie

 

język obcy

 

język polski, matematyka, historia,
wiedza o społeczeństwie, geografia

 

16

 

towaroznawstwo

 

matematyka

 

język obcy, chemia, fizyka, historia, geografia

 

17

 

turystyka i rekreacja

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie

 

18

 

zarządzanie

 

język obcy

 

matematyka, geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie

 

19

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

matematyka

 

język obcy, chemia, fizyka, historia, geografia

 

20

 

zarządzanie zasobami ludzkimi

 

język obcy

 

matematyka, historia, geografia,
wiedza o społeczeństwie

W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał jednego spośród dwóch wymaganych przedmiotów wymienionych w pkt. 1) w kolumnie 4 powyższej tabeli, przy kwalifikacji dostaje z niego 0 punktów.

 

 

 

Lp

 

 

Kierunek studiów

 

 

Przedmiot pierwszy

 

 

Przedmiot drugi

 

 

Przedmiot trzeci

 

1 2 3 4 5
 

1

 

applied informatics

(studia w języku angielskim)

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub fizyka lub geografia –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

2

 

analityka gospodarcza

 

matematyka –

poziom rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub  rozszerzony

 

informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

3

 

Ekonomia

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

4

 

finanse i rachunkowość

(w języku polskim i angielskim)

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

 

5

 

informatyka stosowana

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

informatyka lub fizyka lub geografia –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

6

 

modern business management

(studia w języku angielskim)

 

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język angielski –

poziom rozszerzony

 

historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy lub rozszerzony

 

7

 

prawo

(studia jednolite magisterskie)

 

język polski lub matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

historia lub wiedza o społeczeństwie –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

8

 

rachunkowość i controling

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

wiedza o społeczeństwie lub geografia lub historia poziom podstawowy lub rozszerzony

 

9

 

zarządzanie projektami

 

matematyka –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

język obcy –

poziom podstawowy lub rozszerzony

 

historia lub geografia lub wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy lub rozszerzony

W przypadku, gdy kandydat na egzaminie maturalnym nie zdawał dodatkowego przedmiotu określonego w pkt 2) w kolumnie 5 powyższej  tabeli jako „przedmiot trzeci” – przy kwalifikacji dostaje 0 punktów z tego przedmiotu.

Z każdego przedmiotu uwzględnianego w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi  300.

Przeliczanie punktów

– Z egzaminu maturalnego uwzględniane są wyłącznie wyniki uzyskane w części pisemnej (zewnętrznej).

– Wyniki egzaminu maturalnego wyrażone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej traktowane są jako punkty i stanowią podstawę do dalszych przeliczeń wg następującego algorytmu:

 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie podstawowym, wyrażoną w procentach mnoży się przez współczynnik 0,6;
 • liczbę punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym, wyrażoną w procentach przelicza się na punkty kwalifikacyjne wg proporcji 1:1.

Przykład:

poziom podstawowy  90% → 90×0,6 = 54 pkt.

poziom rozszerzony  72 %→72 pkt.

Z uzyskaną łączną liczbą punktów z trzech przedmiotów kandydaci wchodzą na listy kierunkowe i podlegają dalszej kwalifikacji.

 

2. Terminy rejestracji i składania dokumentów:

   • I etap:
    Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną w terminie od 21 czerwca do 7 lipca 2021 r.

 

UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od 21 czerwca, natomiast po otrzymaniu  w dniu 5 lipca 2021 r. świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości!

 

   • II etap:
    Po ogłoszeniu w dniu 14 lipca 2021 r. listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia w terminie od 15 do 20 lipca 2021 r. następujących dokumentów:
    1.wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie),
    2.kserokopia świadectwa dojrzałości – oryginał do wglądu,
    3.olimpijczycy dostarczają dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

 

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia z listy rezerwowej składają w/w dokumenty
w terminie od 27 do 28 lipca 2021 r.

 

Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

 

UWAGA!
W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo.

Pobierz formularz

Druk pełnomocnictwa zamieszczony jest również w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

 

3. Wyjątki w rekrutacji:

Kandydaci legitymujący się „maturą międzynarodową” (dyplom International Baccalaureate – IB) biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym po złożeniu w określonym terminie wymaganych dokumentów, przy czym z każdego przedmiotu objętego procesem kwalifikacyjnym otrzymują następującą liczbę punktów:

 

Matura „IB”

skala ocen

 

Punkty kwalifikacyjne

Poziom SL Poziom HL
7 60 100
6 55 90
5 50  80
4 45 70
3 40 60
2 30 50

W przypadku cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia oraz obywateli polskich, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą – Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeliczy wyniki matury indywidualnie w każdym przypadku i podejmie ostateczną decyzję w sprawie liczby punktów.

Kandydaci, obywatele polscy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, otrzymują  maksymalną liczbą punktów (tj. 100) z języka obcego, w którym  zdawany był egzamin maturalny.

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem, że posiadane przez nich świadectwo dojrzałości zostało uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na mocy prawa lub na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub na podstawie decyzji o uznaniu wydanej przez Kuratorium Oświaty w Polsce. Wymaga się, aby świadectwo zagraniczne było przetłumaczone na język polski przez uprawnione instytucje lub przez tłumacza przysięgłego.

Kandydaci, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą lub przystąpili do „matury międzynarodowej”, w przypadku późniejszego terminu otrzymywania świadectwa dojrzałości, mogą być warunkowo dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego po przedłożeniu zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości oraz warunkowo przyjęci.

Osoby takie zobowiązane są złożyć kserokopię świadectwa (oryginał do wglądu) wraz z jego tłumaczeniem na język polski w terminie do  30 września 2021 r.

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego

 1. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów przyjmowani są na I rok studiów laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego (tj. III etapu):

1) Wiedzy Ekonomicznej

2) Informatycznej

3) Matematycznej

4) Przedsiębiorczości

5) Wiedzy Statystycznej

6) Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

7) Wiedzy o Społeczeństwie

8) Wiedzy o Unii Europejskiej

9) Wiedzy o III RP

 1. Na kierunki: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Wiedzy o Żywieniu i Żywności

2) Wiedzy o Żywności

3) Innowacji technicznych i wynalazczości

3. Na kierunek prawo przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz

1) Olimpiady Wiedzy o Prawie

2) Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie

 1. Na kierunek logistyka międzynarodowa przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

 1. Na kierunek turystyka i rekreacja przyjmowani są laureaci olimpiad stopnia centralnego wymienionych w ust. 1 oraz:

1) Olimpiady Wiedzy o Turystyce

 1. Laureaci wyżej wymienionych olimpiad otrzymują maksymalną liczbę punktów z trzech przedmiotów biorących udział w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Maksymalną liczbę punktów z danego przedmiotu przyznaje się laureatom i finalistom niżej wymienionych olimpiad stopnia centralnego:

1) Biologicznej

2) Chemicznej

3) Fizycznej

4) Geograficznej

5) Historycznej

6) Matematycznej

7) Języka angielskiego

8) Języka białoruskiego

9) Języka francuskiego

10) Języka hiszpańskiego

11) Języka niemieckiego

12) Języka rosyjskiego

13) Języka ukraińskiego

14) Języka włoskiego

Podstawą uzyskania ww. uprawnień, jest dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.

Bliższych informacji udziela – od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem środy, w godz. od 9.00 do 14.00 – Dział Nauczania UEK w Krakowie
ul. Rakowicka 27  Budynek Główny  pok. 107-108, Telefon – (12) 293-56-28, 293-54-25
www.uek.krakow.pl,  e-mail: studiainfo@uek.krakow.pl

Kierunki i specjalności na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy)

Kierunek studiów  Przewidywane specjalności

(uruchamiane zależnie od potrzeb i zainteresowania studentów)

 

KOLEGIUM EKONOMII, FINANSÓW I PRAWA

INSTYTUT EKONOMII

DORADZTWO INWESTYCYJNO -GOSPODARCZE
EKONOMIA 1. Analityka ekonomiczno-finansowa

2. Ekonomia menedżerska

3. Konsulting gospodarczy

4. Nieruchomości i inwestycje

5. Przedsiębiorczość i innowacje

6. Strategie rozwoju biznesu

EUROPEISTYKA 1. Biznes i współpraca na rynku europejskim

2. Menedżer projektów europejskich

MIĘDZYNARODOWE  STOSUNKI GOSPODARCZE 1. Ekonomia biznesu międzynarodowego

2. Handel zagraniczny

3. International Business (st. w j. angielskim) – studia płatne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACJE W GOSPODARCE 1. Przedsiębiorczość i nowe technologie

2. Konsulting gospodarczy

INSTYTUT FINANSÓW

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 1.  Bankowość

2.  Corporate finance and accounting (st. w j. angielskim) – studia płatne

3. Doradztwo podatkowe

4. Finanse i administracja publiczna

5. Finanse przedsiębiorstw

6. Rachunkowość i rewizja finansowa

7. Rynki finansowe

 INSTYTUT METOD ILOŚCIOWYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH

 ANALITYKA GOSPODARCZA

 INSTYTUT PRAWA

PRAWO

(studia jednolite magisterskie)

 

KOLEGIUM GOSPODARKI I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

INSTYTUT POLITYK PUBLICZNYCH I ADMINISTRACJI

ADMINISTRACJA
GLOBAL BUSINESS SERVICES
GOSPODARKA I ADMINISTRACJA PUBLICZNA

INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ i STUDIÓW MIEJSKICH

GOSPODARKA PRZESTRZENNA      

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

1. Planowanie i inżynieria przestrzenna
STUDIA MIEJSKIE 1. Analityka procesów przestrzennych

2. Zarządzanie zasobami miasta

INSTYTUT POLITOLOGII, SOCJOLOGII I FILOZOFII

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE 1. Euroazja-polityka i gospodarka

2. Polityka i komunikacja międzynarodowa

 

KOLEGIUM NAUK O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

INSTYTUT NAUK O JAKOŚCI I ZARZĄDZANIA PRODUKTEM

 INNOWACYJNOŚĆ PRODUKTU 1. Projektowanie i doskonalenie produktu

2. Rozwój i komercjalizacja produktu

TOWAROZNAWSTWO

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

1. Handlowo-celna

2. Menedżer produktu

3. Zarządzanie jakością wyrobów

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

 INSTYTUT  ZARZĄDZANIA

 APPLIED INFORMATICS

(studia  w j. angielskim)

 studia płatne
INFORMATYKA  STOSOWANA 1. Inżynieria oprogramowania

2. Systemy informacyjne

INNOWACJE W BIZNESIE 1. Menedżer  innowacji

2. Zarządzanie start-upem

INŻYNIERIA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA 1. Audyt wewnętrzny i controlling zarządczy

2. Zarządzanie rozwojem biznesu

LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWA

(studia 3,5-letnie prowadzące do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera)

MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA 1. E-marketing

2. Handel i budowanie relacji z nabywcami

3. Marketing miast i regionów

4. Reklama i Public Relations

MODERN BUSINESS MANAGEMENT (studia w j. angielskim)  studia płatne
RACHUNKOWOŚĆ i CONTROLLING 1.Controlling

2.Rachunkowość

TURYSTYKA i REKREACJA 1.  Animacja czasu wolnego

2.  Hotelarstwo i gastronomia

3.  Obsługa kulturowych form turystyki

4.  Turystyka międzynarodowa

ZARZĄDZANIE  1. Kooperacja w biznesie

2. Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

3. Zarządzanie firmą

4. Zarządzanie small businessem

5. Zarządzanie sprzedażą w produkcji i handlu

 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Terminarz

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

TERMINARZ REKRUTACJI NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2021/22

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

+ opłata rekrutacyjna

od 21 czerwca do 7 lipca 2021 r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji – lista zakwalifikowanych do przyjęcia 14 lipca 2021 r. (środa)

Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów

od 15 do 20 lipca 2021 r. (5 dni: czw.,pt.sb.,pn.,wt.)

Ogłoszenie wyników rekrutacji z listy rezerwowej

26 lipca 2021 r. (poniedziałek)

Potwierdzanie podjęcia studiów – składanie wymaganych dokumentów
(dotyczy osób przyjętych z listy rezerwowej)

od 27 do 28 lipca 2021 r.  (2 dni- wt.śr.)

Wpłata za elektroniczną legitymację studencką

do 15 sierpnia 2021 r.

Rejestracja na lektoraty w systemie USOSweb

1 tura: od 16 do 29 sierpnia 2021 r.
Posiedzenie Odwoławczej Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej 6 września 2021 r. – godz. 10.00 (poniedziałek)
Rekrutacja uzupełniająca dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia, a ich wynik z egzaminu maturalnego w wyniku odwołania został podwyższony od 20 do 21 września 2021 r.

Rejestracja na lektoraty w systemie USOSweb

2 tura: od 23 do 26 września 2021 r.

Opłaty za studia

Opłaty na studiach

Statystyka rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie w roku akademickim 2021/2022

Kierunki Liczba kandydatów/ Liczba zgłoszeń Limit przyjęć Przyjęci od liczby pkt. (300 max.) 
Administracja 221/414 64 170,2/147,2
Analityka gospodarcza 133/250 78 151/112
Applied informatics (j.ang.) 27/45 25 151,8/133,2
Doradztwo inwestycyjno-gospodarcze 140/295 58 162,4/148,6
Ekonomia 653/1114 210 172,2/156,2
Europeistyka 70/164 50 158,8/101,4
Finanse i rachunkowość 879/1216 150 197/163,8
Finanse i rachunkowość (j.ang.) 43/103 30 151,6/134
Global business services 93/162 88 133,4/113,4
Gospodarka i administracja publiczna 114/303 64 161/140,4
Gospodarka przestrzenna 158/252 64 164,6/138,6
Informatyka stosowana 408/456 65 198/171,2
Innowacje w biznesie 60/178 30 150,8/130
Innowacyjność produktu 48/130 40 131,2/100,2
Inżynieria organizacji i zarządzania 75/209 70 124,2/107,6
Logistyka międzynarodowa 304/435 55 192,8/166,8
Marketing i komunikacja rynkowa 399/639 50 190,2/171,6
Międzynarodowe stosunki gospodarcze 178/375 100 163/140,4
Międzynarodowe stosunki gospodarcze (j. ang.) 53/104 25 155,6/130
Modern business management (j.ang.) 91/187 25 170,4/130,4
Prawo 611/676 135 203/190,6
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce 27/98 58 131,4/106
Rachunkowość i controlling 272/658 120 160,8/150
Stosunki międzynarodowe 236/428 100 180,4/164
Studia miejskie 41/78 49 132/102,8
Towaroznawstwo 42/94 60 102/100
Turystyka i rekreacja 113/174 55 136,2/110,4
Zarządzanie 335/793 120 160,4/150,2
Zarządzanie i inżynieria produkcji 128/268 75 133,6/111,8
Zarządzanie projektami 53/138 50 125,6/111
Zarządzanie zasobami ludzkimi 112/239 50 144,2/125,2
Razem 6117/10675 2213
W kolumnie „przyjęci od liczby punktów” – 1-sza liczba określa punkty potrzebne do przyjęcia w 1-szym naborze, 2-ga liczba pokazuje punkty, które decydowały o przyjęciu z listy rezerwowej.

Opłata rekrutacyjna

Kandydat zobowiązany jest do dokonania opłaty za postępowanie związane
z przyjęciem na studia. W roku akademickim 2021/22 opłata wynosi:

85 zł za każdy wybrany kierunek studiów.

W zależności od liczby wybranych kierunków studiów (maksymalnie 3 kierunki), system naliczy odpowiednią wysokość opłaty rekrutacyjnej.

Wysokość wniesionej przez kandydata opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków! W przeciwnym razie kierunki nieopłacone nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji.

 

UWAGA!

 1. Wpłaty należy dokonać na indywidualny numer rachunku, wygenerowany w Internetowej Rekrutacji Kandydatów.
 2. Numer konta oraz kwota do wpłaty pojawią się w zakładce Płatności po zapisaniu się na kierunek.
 3. W tytule przelewu proszę podać swoje imię i nazwisko.
 4. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłatę rekrutacyjną. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone będą na inne konto. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata.
 5. Informujemy, że potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej będzie widoczne na Państwa koncie w systemie IRK w terminie do 3 dni roboczych od dnia wykonania przelewu.
 6. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków.Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione
  w procesie rekrutacji.

Limity przyjęć

studia stacjonarne

Rejestracja

Kandydaci na studia po zapoznaniu się z formalnymi wymaganiami muszą dokonać rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz we wskazanym terminie uregulować opłatę rekrutacyjną.

Studia

stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Laureaci i finaliści